HMS i LBK

Klubbens Visjon og Mål

LBK er klubben for alle som ønsker å utvikle ferdigheter, fellesskap og glede innen brettseiling.  Vi drar feltet for brettseiling i Norge.

 

Sikkerhet

Klubben vil til en hver tid prøve å ivareta sikkerheten for sine medlemmer, ved jevnlig gjennomgang av at de utarbeidete retningslinjene for sikkerhet er dekkende, og ved å påse at de blir etterfulgt . Det presiseres dog at enhver ferdes på eget ansvar, og må selv sette seg inn i regler og retningslinjer som er utarbeidet for å unngå ulykker. 

LBK oppfordrer alle medlemmer til bruk av vest på vannet. For kursdeltagere, for regattaseilere, og for førere av klubbens båter er vest påkrevd.

Et førstehjelpsskrin finnes i A containeren.

Underrett styret ved alvorlig ulykke.

 

Drukning og nærdrukning

Drukning er en fellesbetegnelse på kvelning enten fordi det er kommet vann i lungene ( 80% av tilfellene og kalles våtdrukning), eller man har fått vann ned i svelget som har utløst strupekrampe som hindrer lufttilførsel til lungene (20% av tilfellene). 

Begrepet drukning brukes både om drukning med døden til følge og om nærdrukning der personen overlever. Den som er i ferd med å drukne roper sjelden om hjelp, da hjernens reflekser prioriterer andre oppgaver. 

Oppstår det en drukningsulykke skal man gjøre følgende:

Minuttene teller!

1) Få personen på land og  få andre samtidig til å ringe 113.  Tas personen opp med båt,          prøver man å løfte ham opp sidelengs. Hold hodet til siden og prøv å få vann ut av munn og svelg. Vann i lungene får man ikke ut.

2) Er personen bevisstløs, sjekk pust og puls. 

       a) Har personen puls legges han i stabilt sideleie mens man venter på hjelp.              

       b) Har personen ikke puls, prøver man med gjenoppliving:

 

Hold for den forulykkedes nese, og legg munnen over dens munn og pust luft ned i lungene to ganger og deretter press 30 korte støt mot brystet oppå lungene. Gjenta dette til ambulansepersonell overtar. Vær oppmerksom på at en bevisstløs person også kan ha fått andre skader. Har en person fått hodet under vann en kort stund og harker, går det som oftest bra. Har derimot personen hatt fjeset flere minutter under vann, men har kommet seg eller våkner igjen fra bevisstløs tilstand, skal alltid personen til legevakten umiddelbart evt. ambulanse. Fordi personer som har fått vann i lungene, men som virker bra og kan snakke, kan dø i løpet av de påfølgende timene uten hjelp. Vannet i lungene hindrer noe av oksygentilførselen til indre organer. (Personen kan føle seg trøtt.)

 

Brettvett på Rolfstangen

Formål

Etablere et sikkert og trivelig brettseilermiljø på Rolfstangen

 

Ansvar

• Den enkelte seiler seiler på eget ansvar.  

• På sjøen har alle plikt til å bistå personer og brett/båter som trenger hjelp.  

• Hold utkikk og tenk alltid på egen og andres sikkerhet.

 

Nødsignaler og assistanse

 Signal for å be om hjelp

 

Assistanse

Politi: 112

Ambulanse: 113

Legevakt:      06780

Brann: 110

Redningsskøyta: 916 79 639

 

Taxi: 06710

0TAXI: 08294

Norgestaxi: 08000

 

Brettvett

 • Ta hensyn til andre seilere, padlere, badende, fiskere og andre sjøfarere
 • Ta hensyn til forholdene og egne ferdigheter
 • Skaff deg lokalkunnskap om vind, sjø og trafikk der du ferdes 
 • Vær spesielt aktsom når det er kaldt i vannet og liten trafikk på sjøen
 • Hold deg godt utenfor badebøyene
 • Unngå nyttetrafikk og separasjonssonene, se opp for hurtigbåten og sjøfly
 • Gi din skjerv til miljøet i bukta; del opplevelser og kunnskap med andre

…så vil det gå deg godt og du vil få mye gøy på vannet

 

 

 

 

 

 

Sikkerhetsinstruks for Trening og Kurs

Formål

Bidra til trygg avvikling av trening og instruksjon i LBK regi.

 

Ansvar

 • Hovedtrener/instruktør på stedet har ansvaret for sikkerheten.  Vedkommende skal sørge for at alle deltagere gis informasjon og opplæring i sikkerhet tilpasset aktiviteten.
 • Hovedtrener skal orientere hjelpetrenere og følgere om sikkerhet.
 • Hovedtrener har ansvar for at det ikke er flere seilere på vannet enn tilgjengelig mannskap kan holde oversikt over på en sikker måte.
 • Alle deltagere skal vite at de deltar på eget ansvar
 • Alle deltagere skal ha innføring i "Brettvett på Rolfstangen"

 

Sikkerhet

 • Det skal føres logg over deltagere og hvem som til en hver tid er på vannet.  Unntak kan gjøres for erfarne seilere.*
 • Nybegynnere skal ikke ut på vannet når det blåser frisk bris eller mer de dagene det er båtregatta i vårt område.
 • Det skal fortløpende vurderes om det er behov for å være en person på land som holder øye med og varlser om deltagere som får problemer.*
 • Område for aktiviteten skal avgrenses og deltagerne orienteres.  Deltagere utenfor området skal hentes tilbake.*
 • Deltagerne skal gis instruksjon om hvordan forholde seg ved bruk av båt til å flytte brett/deltager.*
 • Førere av følgebåter skal ha nødvendig kompetanse, opplæring og orientering om oppgavene.

*Unntak kan gjøres for erfarne deltagere.

 

Hendelser

 • Hovedtrener skal varsle eksterne ressurser (politi, lege, drosje e.l) etter behov.  
 • Ved personskader som involverer andre enn deltageren skal politi varsles.
 • Varslingsinstruks / "Brettvett på Rolfstangen" skal være oppslått på tavlen før start.
 • Etter en hendelse skal hovedtrener sørge for en kort rapport med eventuelle forslag til forbedring av rutiner og sikkerhet til styret.

 

 

Sikkerhetsinstruks for Rolfsbukta

Formål, virkeomårde

Bidra til trygge aktiviteter på land i Rolfsbukta i LBK-regi, f.eks. dugnad, vedlikeholdarbeid etc. Alle som utfører noe i Rolfsbukta skal følge instruksen.

 

Når uhellet er ute

 1. Redd liv
 2. Bring situasjonen under kontroll
 3. Skaff nødvendig hjelp

 

Legevakt: 06780

Akutt legehjelp (sykehus): 113

Brannvesen (brann og akutt forurensning): 110

Politi og redningssentral: 112

Redningsskøyta (Lysaker): 916 79 639

Taxi: 06710/08000/08294

 

Adressene til anlegget: Rolfstangveien 29 (ehlt i enden, forbi bommen)

Posisjon til anlegget: Nord: 50 grader 53 min 30,2 sek. Øst: 10 grader 38 min 4,0 sek

 

Sikkerhet

Det skal benyttes egnet verneutstyr og egnet utstyr til alt arbeid.

Tyngre arbeid og arbeid i høyden skal allitd utføres av minst to personer

Arbeid på vei og arbeid fra båt og nær vann skal alltid utføres av minst to personer

Elektriske installasjoner, rørinstallasjoner og bygging av større konstruksjoner skal alltid utføres af fagfolk.

 

Hendelser og varsling

Ved en hendelse eller en nesten-hendelse skal anleggsansvarlig varsles. Anleggsansvarlig skal sørge for en kort rapport med eventuelle forslag til forbedring av rutiner og sikkerhet til styret. 

 

Anleggsansvarlig er Erik Kvernberg. 

Sikkerhetsinstruks for Torsdagsregatta

Formål

Bidra til trygge torsdagsregattaer innenfor en ramme der regattasjefen er alene om arrangementet og har begrenset kapasitet til å handle.

 

Ansvar

 • Regattasjefen koordinerer sikkerhetsarbeidet.  
 • Varslingsinstruks / "Brettvett på Rolfstangen" skal være oppslått på tavlen før start.
 • Alle sjøfarende har plikt til å bistå i nødstilfelle – også regattaseilere.

 

Sikkerhet

 • All deltagelse i torsdagsregattaer skjer på eget ansvar.
 • Banelegging skal om mulig tilpasses lokale forhold, skipstrafikk etc.
 • Regattasjef skal undersøke tilgjengelighet av følgebåt med godkjent båtfører og skal opplyse under hver briefing hvorvidt det er følgebåt tilgjengelig eller ikke.  Regattasjef skal raskt kunne kontakte båtfører på telefon e.l. ved behov.
 • Deltagere skal registrere seg på startliste før første start og alltid gi beskjed til regattasjef i tilfelle man bryter seilasen eller ikke starter i påfølgende seilaser.  Grove eller gjentagende brudd på denne bestemmelsen kan føre til diskvalifikasjon eller startnekt i en periode. (beslutning?)
 • Regattasjef skal registrere at alle deltagere har gått i mål eller har meldt brutt seilas.  Alle deltagere skal gjøres rede for før neste start.

 

Hendelser og varsling

 • Regattasjef skal varsles om alle hendelser som involverer deltagere.
 • I tilfelle hendelse eller mulig hendelse skal regattasjef hvis mulig utpeke en person som skal ha som eneste oppgave å holde øye med hendelsen.
 • Regattaen skal avbrytes om nødvendig for å sikre liv og helse.
 • Regattasjef skal varsle eksterne ressurser (politi, lege, drosje, RS e.l).  
 • Ved personskader som involverer andre enn deltageren skal politi varsles.
 • Etter en hendelse skal regattasjef sørge for en kort rapport med eventuelle forslag til forbedring av rutiner og sikkerhet til styret.

 

Miljø

LBK ønsker

 • å skape et godt klubbmiljø med mye glede, hjelpsomhet og lojalitet, der vi forsøker å ta vare på hverandre
 • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
 • og ikke minst fremme seileglede og seileferdigheter! 

 

LBK baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

LBK baserer mye av sin drift på frivillighet og dugnadsånd og kubben arrangerer hvert år en stor felles vårdugnad i slutten av april 

LBK har ingen ansatt vaktmester og klubben er derfor avhengig at alle medlemmer rydder opp og holder orden både på sin egen plass og i fellesområdet.

LBK er en klubb for alle uavhengig av alder, rase, kjønn, ferdighetsnivå eller ambisjonsnivå. Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen.

 

Sikkerhetsinstruks for Arrangementer

Formål

Bidra til trygge arrangementer og regattaer i LBK regi.

 

Ansvar

 • Regattasjefen koordinerer sikkerhetsarbeidet.  Vedkommende skal sørge for at alle mannskaper er orientert om sikkerhet innen sine oppgaver.
 • Det skal oppnevnes en sikkerhetsansvarlig på land og en for sjø.  Sikkerhetsansvarlige skal lede øvrige ressurser ved en hendelse.

 

Sikkerhet

 • Banelegging og prosedyrer skal tilpasses lokale forhold, skips- og fergetrafikk etc.
 • Politiet skal ha forhåndsvarsel om større arrangementer (se håndbok)
 • Førere av følgebåter skal ha nødvendig kompetanse, opplæring og briefing om oppgavene
 • Sikkerhetsansvarlig sjø dirigerer følgebåter etter behov, f.eks å avskjære uvettig båttrafikk eller undersøke mulige hendelser.

 

Hendelser og varsling

 • Regattasjef skal varsles om alle hendelser som involverer deltagere.
 • Regattaen skal avbrytes om nødvendig for å sikre liv og helse.
 • Ved en hendelse på sjøen skal nødvendige ressurser avses til hendelsen er avklart f.eks ved at skadd(e) person(er) er bragt til land.
 • Landansvarlig skal varsles om personer som har behov for assistanse på land.  Landansvarlig skal registrere navn og telefonnr på person og helst pårørendeinformasjon.
 • Landansvarlig skal varsle eksterne ressurser (politi, lege, drosje e.l).  
 • Ved personskader som involverer andre enn deltageren skal politi varsles.
 • Varslingsinstruks / "Brettvett på Rolfstangen" skal være oppslått på tavlen før start.
 • Etter en hendelse skal regattasjef sørge for en kort rapport med eventuelle forslag til forbedring av rutiner og sikkerhet til styret.

 

Assistanse og annet nyttig

Politi: 112

Ambulanse: 113

Legevakt: 06780

Brann: 110

Redningsskøyta: 916 79 639

 

Taxi: 06710

0TAXI: 08294

Norgestaxi: 08000

LBKs Vipps-nr: 10405

 

HMS-artikler