Kjære medlemmer,

klubben vokser og vi får nye utfordringer.  Vi har i dag mer enn 420 medlemmer som forventer god oppfølging og informasjon. Trener og kursvirksomhet er utvidet og økt profesjonalitet kreves. Byggesaken er ikke enkel, nye utfordringer hvert kvartal. Samtidig skal vi håndtere dagens konteinerplasser slik at anlegget blir utnyttet best mulig.  Alt dette skaper ganske mye arbeid for klubbens styre og tillitsvalgte. 

Styret har derfor besluttet å ansette Grim, vår mangeårige kasserer og styremedlem, som Daglig leder i deltidsstilling fra 1.12.2016. Grim går da ut av styret og Gudbrand overtar som økonomiansvarlig i styret. Dette er i henhold til Norges Idrettsforbunds (NIF) lovverk. Med en Daglig leder stiller klubben også med ressurser lik det andre tilsvarende idrettsklubber har, f.eks. Snarøya Sportsklubb og Holmen IF.

Daglig leder skal ikke bare ta seg av drift, men også klubbutvikling i samråd med styret. NIF anbefaler og vi støtter at:  Daglig leder tildeles vide fullmakter til  å organisere klubbens oppgaver slik han mener er best. Daglig leder og styret utarbeider mål for klubben og daglig leder. Fremdrift rapporters i styremøtene og styret holdes orientert og rådspørres der det forventes.

Daglig leder stillingen er 25% med 3 måneders oppsigelsestid og årlige styreevalueringer av ordningen. Dvs. 54 000 kr . i året og ingen overtid. Bedre oppfølging av medlemmer, brettplasser og kurs vil langt på vei finansiere stillingen. 

Grim vil ta med seg oppgavene med regnskap og klubbadmin i jobben som Daglig leder.  Han vil også få ansvar for klubbens ansatte, dvs at trenerne vil rapportere til Grim. Han vil sammen med dem og Per Gunnar legge rammene for trening og kursvirksomhet fremover.  Daglig leder vil videre ha ansvar for medlemsakkvisisjon og andre inntektsbringende aktiviteter (støtte og sponsorater til klubb og klubbhus).  Med Grim som daglig leder vil styret bli avlastet og fungere bedre ved at styresakene blir bedre forberedt og beslutninger fattet og dokumentert.

Spørsmål om Daglig leder stilles til styreleder eller på  åpen styresamling 10. oktober

Med vennlig hilsen
J. Cato Halsaa
Styreformann
Lysakerfjorden Brettseilerklubb
www.lysakerfjorden.no
M: 90047007