Velg en side

Styret i LBK ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte 07.02.22 kl 18:00, som også i år foregår digitalt på teams

Lenke til møte finner du nederst i denne informasjonen

Innkalling til årsmøte

Saksliste

Årsberetning fra styret

Balanse oppdater versjon 31.01 kl 20:40

Resultat  oppdatert versjon 31.01 kl 20:40

Noter Til Regnskap Oppdatert

Budsjett 2022

Forslag til kontingent og brettplassavgift 2022

Styrets forslag til organisering

Endringsforslag vedtekter

Valgkomiteens innstilling

Styrets innstilling til ny valgkomite

Kontrollutvalgets beretning revidert versjon 01.02.22 kl 19:00

 

Lenke til møtet finner du her

Eller kopier denne: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE0Y2RhZGMtY2UzYS00YjVmLTlkMjktNjk2OTFkNjdkZGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22562a0583-dada-4941-8f33-6ac3d64e8045%22%7d

 

Signert protokoll finner du her